Garanciarendszer elemei

A KELER KSZF garanciarendszert működtet, amelynek célja a klíringtagok nemteljesítése esetén a vétlen fél felé való értékpapírbeli és/vagy pénzbeli kötelezettségek teljesítésének biztosítása. A garanciarendszer egyéni és kollektív biztosítéktípusokból épül fel az alábbiak szerint:

BÉT DERIVATÍV PIACOK 
Típus Megnevezés Célja Milyen eszközökbe teljesíthető?
Egyéni biztosíték elemek Alapszintű pénzügyi fedezet

A BÉT derivatív piacának szekcióira, ügyletköreire való belépés esetén, egy alkalommal, csatlakozáskor kell elhelyezni az alapszintű pénzügyi fedezetet. Célja, hogy az aznapi kereskedésből származó egyéni kitettségekre nyújtson fedezetet. Összege fix értékben került meghatározásra az egyes derivatív szekciókban, ügyletkörökben, amelyet a KELER KSZF leiratban tesz közzé.

Az alapszintű pénzügyi fedezet mértéke kiegészülhet piaconként likviditási deviza óvadékkal (LIDÓ) amennyiben az elszámolt derivatív piacokon a külföldi devizában elszámolt termékek kockázata azt indokolja. A LIDÓ mértéke az alapszintű pénzügyi fedezettel együtt kerül leiratban meghirdetésre.

Az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsoroltaknak megfelelően.

Alapbiztosíték

Az alapbiztosíték mértéke termékenként kerül meghatározásra, melyet a KELER KSZF leiratban tesz közzé honlapján. Célja, hogy fedezetet nyújtson a termék árában potenciálisan bekövetkező legalább kétnapi változásra legalább 99%-os megbízhatósággal.

Az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsoroltaknak megfelelően.

Árkülönbözet BÉT derivatív piacok esetében az árkülönbözet a piaci szereplő az adott instrumentumban való nyitott pozíciójának értékváltozása, amely lehet a klíringtag számára nyereség, vagy veszteség. Értékét naponta számítjuk.  Az árkülönbözet T napon a kötésár és az aznapi záróár különbsége, további napokon az előző elszámolási nap és az aktuális elszámolási nap záróárának különbsége. Az így kalkulált árkülönbözet a nyitott pozícióján veszteséget szenvedő szereplőtől beszedésre kerül és ezt a KELER KSZF jóváírja a pozíción nyereséget elérőnek. Termék és piacszinten is az árkülönbözet összege 0. A kiírt opció vevője által teljesítendő opciós díj (prémium) az árkülönbözet rendezés során kerül teljesítésre. Kizárólag számlapénzben.
Biztosíték pótlék

Célja a klíringtagi minimum tőke kiegészítése, vagy egyéni és kollektív biztosítékelemek (átmeneti vagy tartós) elégtelensége esetén a hiány pótlása. Az alábbi esetekben kerülhet sor biztosíték pótlék kivetésére:

  • KELER KSZF által előírt klíringtagsági minimum tőkekövetelmény nemteljesítése esetén a biztosíték pótlék mértéke a minimum tőkekövetelmény teljesítésének szintje.
  • Amennyiben a BÉT derivatív piac garancia alapjának (KGA) nagysága adott napon nem elégséges a KELER KSZF által naponta számolt stressz tesztekből kijövő kockázatok fedezésére, akkor a hiányt okozó klíringtagokra a hiány mértékéig biztosítékpótlék kerül kivetésre.

Az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsoroltaknak megfelelően.

Kiegészítő pénzügyi fedezet

Klíringtagi egyedi kockázatok kezelésére, bizonyos kötelezettségek megszegésének szankcionálására szolgál.

Az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsoroltaknak megfelelően.

Kollektív biztosítékelemek Kollektív garancia alap hozzájárulás

A klíringtagok kockázatközösséget vállalva egyénileg hozzájárulnak a BÉT derivatív piac garancia alapjához (KGA). Célja az egyéni biztosítékokkal nem fedezett alapvetően stressz kockázatok fedezése. Nemteljesítés esetén, amennyiben a nemteljesítő klíringtag egyéni biztosítékai és kollektív garancia alap hozzájárulása, valamint a KELER KSZF BÉT derivatív piacokra allokált alapszintű garanciális tőkéje nem nyújt elegendő fedezetet a hiány kiegyenlítésére, akkor a vétlen klíringtagok kollektív garancia alap hozzájárulása is felhasználásra kerül.

Kizárólag HUFszámlapénzben.