Adatvédelem

Kérjük, szíveskedjék az alábbi feltételeket figyelmesen elolvasni!

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja az Önök részletes tájékoztatása a KELER Központi Értéktár Zrt. (a továbbiakban: KELER), illetve a KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. (a továbbiakban: KELER KSZF, a KELER és KELER KSZF együtt: KELER Csoport) által végzett személyes adatok kezeléséről, illetve feldolgozásáról. A KELER Csoport elkötelezett a személyes adatokra vonatkozó jogszabályok betartása mellett, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (Infotv.). A személyes adatok kezelésével kapcsolatos alapfogalmakat és a vonatkozó jogszabályokat itt megismerheti.

A KELER Csoport tagjai adatkezelési tevékenységük kapcsán önálló adatkezelőnek, adatfeldolgozói tevékenységük során önálló adatfeldolgozónak minősülnek, így az általuk végzett adatkezelési és adatfeldolgozói tevékenységekről külön - a GDPR 30. cikkének megfelelő - adatkezelői és adatfeldolgozási nyilvántartásokkal rendelkeznek.

A KELER Csoport tevékenységéről bővebb információt itt és itt talál.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót!


Személyes adatok kezelése a KELER Csoportban

I. A KELER és a KELER KSZF mint adatkezelők

A KELER Csoport tagjai az adatkezelés jellegétől függően több adatkezelési tájékoztatót is készítenek, melyben a konkrét adatkezelések kapcsán teljes körű tájékoztatást nyújtanak.

Az egyes tájékoztatókban az érintettek részletes tájékoztatást kapnak:

 1. az Adatkezelőre vonatkozó részletes információról;
 2. az adott adatkezelés kapcsán: a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról (jogos érdek jogalap esetén a jogos érdek is megnevezésre kerül), az adatkezelés időtartamáról, a személyes adatok forrásáról, valamint arról, hogy a személyes adatok továbbításra kerülnek-e, ha igen, akkor ki annak a címzettje, ki minősül adatfeldolgozónak, illetve arról, hogy a személyes adatok továbbításra kerülnek-e az Európai Unió területén kívüli harmadik országba;
 3. az Ön a GDPR III. fejezetében szabályozott jogairól, jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a tájékoztatáshoz és a személyes adatokhoz való hozzáférés jogát, a kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jogát, az adatkezelés korlátozásához való jogát, a törléshez való jogát, az adathordozhatósághoz kapcsolódó jogát, az Ön személyes adatai kezelése elleni tiltakozási jogát, ezen túl tájékoztatást tartalmaz az elhunyt érintettet megillető jog más által történő érvényesítése kapcsán, az Önt esetlegesen megillető kártérítésről és sérelemdíjról és jogérvényesítési lehetőségekről);
 4. az adatvédelmi incidensek kezeléséről;
 5. az adatokhoz való hozzáférésről, adattovábbításról, illetve adatbiztonsági intézkedésekről.

A KELER Csoport tagjai által készített nyilvános adatkezelési tájékoztatók a következők:

KELER Zrt. adatkezelési tájékoztatói:

KELER KSZF Zrt. adatkezelési tájékoztatói:

A KELER és a KELER KSZF honlapjának használatához kapcsolódó adatkezelés

A KELER Csoport honlapjai (www.keler.hu; www.kelerkszf.hu) egyes szolgáltatások használata esetén – azok használata minőségének növelése, illetve a felhasználó számára egyszerűbbé tétele érdekében – anonim felhasználó-azonosítókat (cookie) alkalmaznak. Az anonim felhasználó-azonosító – cookie – egy olyan egyedi számítógép-azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, amelyet a szolgáltatók a felhasználó számítógépére helyeznek el. A jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a felhasználót személy szerint azonosítani, csak számítógépének felismerésére alkalmas.

Amennyiben nem szeretné, hogy anonim felhasználó-azonosító kerüljön a számítógépére, állítsa be böngészőjét úgy, hogy az ne engedje meg azok elhelyezését. Ebben az esetben azonban lehetséges, hogy egyes szolgáltatásokat nem vagy nem olyan formában ér el, mintha engedélyezte volna az anonim felhasználó-azonosítók elhelyezését.

A KELER Csoport munkavállalóira és vezető tisztségviselőkre vonatkozó adatkezelések

A KELER és a KELER KSZF mint munkáltató kezeli a munkavállalók (és egyéb jogviszony alapján munkát végző harmadik személyek), a vele megbízási jogviszonyban lévő vezető tisztségviselők, valamint adott esetben a hozzátartozóik személyes adatait. Az e jogviszonyokkal kapcsolatos adatkezelésekről az érintettek külön tájékoztatást kapnak.

II. A KELER Csoport mint adatfeldolgozó

A KELER Csoport tagjai szolgáltatásainak köre alapvetően nem személyes adatok kezelésén alapul, a KELER és a KELER KSZF lakossági szolgáltatást nem nyújt, Ügyfeleink jogi személyek, egyéb szervezetek. Meghatározott esetekben a KELER Csoport tagjai – szerződés teljesítése, jogszabályi feladataik ellátása során, illetve érdekében – azonban az Ügyfeleikkel jogviszonyban álló magánszemélyek meghatározott személyes adatait is megismerhetik.

Az Ügyfelekkel jogviszonyban álló magánszemélyek esetében a KELER Csoport tagja a saját tevékenységi körében adatfeldolgozóként jár el, az adatkezelő pedig a KELER Csoport tagjának Ügyfele. Az adatfeldolgozás a KELER Csoport tagja részéről az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő módon történik. Ilyen esetekben a KELER Csoport tagjának Ügyfele köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adatok kezelése részéről a jogszabályoknak megfelelően történjen, ideértve különösen az adatkezelés jogalapját és célját, valamint az érintettek megfelelő tájékoztatását is. Ezért javasoljuk, hogy fenti esetekben a személyes adatokkal kapcsolatos kérdésekkel elsődlegesen a KELER Csoport tagjának Ügyfeléhez (az adatkezelőhöz) szíveskedjen fordulni, azaz ahhoz a jogi személyhez (társasághoz), egyéb szervezethez, amellyel Ön jogviszonyban áll.

III. További adatfeldolgozás a KELER Csoportban, kiszervezések

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 343. § (2) bekezdése alapján a KELER Csoport tagjai jogosultak egymásnak – külön felhatalmazás nélkül – személyes adatokat átadni. Bizonyos, személyes adatokat is érintő tevékenységeket a KELER Csoport tagjai egymásnak, vagy külső szolgáltatónak kiszerveznek, az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (EMIR), az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendeletének (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról (CSDR), a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.), valamint a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) rendelkezéseinek megfelelően. A kiszervezett tevékenységekről bővebb tájékoztatást az Üzletszabályzatainkban talál. 

IV. Panaszkezelés, jogorvoslatok

A KELER Csoport az Ön jogainak védelme érdekében adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki dr. Tarba Dorottya Rebeka személyében. Elektronikus elérhetősége: .

Önnek – a tájékoztatókban részletezettek szerint – joga van az adatkezelőjétől kérni, hogy az Önre vonatkozóan kezelt személyes adatokat megismerhesse, és azok helyesbítését, illetve – kötelező adatkezelések kivételével – azok törlését kérje.

Amennyiben úgy gondolja, hogy személyes adataival kapcsolatban a KELER Csoport tagja részéről sérelem érte Önt, panaszt tehet a KELER Csoport Panaszkezelési eljárása szerint az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Szóbeli panasz tehető:

 • a) Személyesen, a KELER Ügyfélszolgálatán (KELER Zrt., 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) az Ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében (hétfőtől péntekig 9:00–15:00-ig).
 • b) Telefonon: A +36 1 483 6240 telefonszámon keddenként 8:00–20:00-ig.
 • c) Az informatikai jellegű incidensből eredő kifogások esetén, telefonon a KELER Service Desk felé a +36 1 483 6120 telefonszámon hétfőtől péntekig 7:00–20:00-ig.

Írásbeli panasz tehető:

 • a) Személyesen vagy más által átadott, - formai kötöttségektől mentes vagy az MNB honlapjáról letöltött formanyomtatvány alkalmazásával készült - aláírt irat útján a KELER Csoport 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. szám alatti címén, illetve írásban az Ügyfélszolgálaton kihelyezett Panaszkönyvbe történő bejegyzéssel.
 • b) Postai úton az a) pont szerinti iratnak a KELER részére a KELER postacímére (KELER Zrt., 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.), a KELER KSZF részére a KELER KSZF postacímére (KELER KSZF Zrt., 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) történő elküldésével.
 • c) Telefaxon a KELER részére a +36 1 483 6194 számon, a KELER KSZF részére a +36 1 342 3539 számon folyamatosan.
 • d) Elektronikus levél formájában a KELER részére a  e-mail címre, vagy a KELER KSZF részére a  címre, folyamatosan.
 • e) Az informatikai jellegű incidensből eredő kifogások esetén elektronikus levél formájában a KELER Service Desk felé a  e-mail címre.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban, jogai megsértése esetében Önnek a tájékoztatókban részletezettek szerint joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1155 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; tel.: +36 1 391 1400; honlapcím: https://www.naih.hu), vagy bírósághoz fordulni. A Hatóságnál bejelentéssel bárki élhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A további jogorvoslatra vonatkozó részletes rendelkezéseket bírósághoz fordulás esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a polgári eljárásjog szabályai, az adatvédelmi hatósághoz (Hatóság) fordulás esetén az Infotv. tartalmazzák.

Javasoljuk, hogy egyéb eljárás kezdeményezését megelőzően első lépésként tegyen a KELER Csoportnál panaszt. Biztosítjuk, hogy panaszát a lehető legnagyobb körültekintés mellett, az adatvédelmi tisztviselő bevonásával, 15 munkanapon belül megválaszoljuk Önnek és igyekszünk problémáját megnyugtató módon rendezni. Javasoljuk továbbá, hogy azokban az esetekben, amikor valamely szerződéses viszonyban történő adatkezeléssel kapcsolatban merül fel kérdése vagy panasza, elsődlegesen ahhoz a jogi személyhez forduljon, akivel Ön közvetlenül jogviszonyban áll.