Tájékoztatás a NAV on-line adatszolgáltatással kapcsolatban

Tisztelt Gázpiaci Klíringtagunk!

A KELER KSZF Zrt. az alábbi tájékoztatást adja az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 2018. július 1-jét követően hatályba lépő online számlaadat-szolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos rendelkezései vonatkozásában:

Az Áfa tv. fent említett módosítása azt eredményezi, hogy az adóalanyoknak adatszolgáltatási kötelezettségük keletkezik, ha olyan számlát állítanak ki belföldi adóalany, mint vevő számára, amelynek áthárított adótartalma meghaladja a 100 ezer forintot. A törvényi kötelezettséget egészíti ki a 23/2014. (VI. 30.) a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló NGM rendeletet módosító 2/2018. (VI. 1.) PM rendelet. A rendelet alapvetően az adatszolgáltatás technikáját írja le. A fentiek alapján amennyiben az adóalany számlázó programból állítja ki a számláját, akkor számlázó programtól elvárt követelmény az adatszolgáltatás teljesítése.

A KELER KSZF és a Gázpiaci Klíringtagok között hatályban lévő gázpiaci klíringtagságra vonatkozó szerződés (továbbiakban Szerződés) alapján a KELER KSZF a klíringtagok nevében elvégzi a tevékenységgel kapcsolatos számlakibocsátási, számlahelyesbítési tevékenységeket. A Szerződés 2.10 pontja a hatályos Áfa tv. 160. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel összhangban az alábbiakról rendelkezik:

2.10. A Felek rögzítik, hogy a számlakibocsátáshoz fűződő, jogszabályban meghatározott kötelezettségek teljesítéséért a Klíringtag és a KELER KSZF egyetemlegesen felelősek.

A NAV honlapján található tájékoztató tartalma szerint is:

A számla adatairól teljesítendő adatszolgáltatás kötelezettje a számla kibocsátásra kötelezett (vagyis a termékértékesítő, szolgáltatás-nyújtó) adóalany akkor is, ha a számla kibocsátását – megbízása alapján és képviseletében – az általa választott meghatalmazott teljesíti. Az Áfa tv. 160. § (2) bekezdése alapján a számlakibocsátáshoz fűződő, jogszabályban meghatározott kötelezettségek teljesítéséért a kötelezettel együtt a meghatalmazott egyetemlegesen felelős. (Ugyanakkor technikailag ebben az esetben is a számlázó programnak kell az adatszolgáltatást teljesítenie úgy, hogy az adatszolgáltatás technikájában nincs helye manuális beavatkozásnak.)

A Szerződés 2. fejezetének pontjai alapján a számlázás vonatkozásában fennálló jogszabályi kötelezettségek teljesítése eddig is kizárólag a KELER KSZF-nél voltak azonosíthatóak, ezen a 2018. július 1-jét követően hatályba lépő rendelkezések nem változtatnak. Az ÁFA törvény 10. számú mellékletében foglalt előírások mindösszesen egy újabb a számlázás vonatkozásában fennálló követelményt állapítanak meg, azonban ez a felek szerződéses kapcsolatát nem érinti.

A KELER KSZF a Szerződés rendelkezései szerint továbbra is teljesíti a megbízásban foglaltakat, amelynek 2018. július 1-jét követően részét képezi az, hogy olyan számlázó programmal rendelkezzen, amely a jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve teljesíti az előírt adatszolgáltatást.

Ennek megfelelően a KELER KSZF megtette a szükséges intézkedéseket, hogy az általa alkalmazott számlázó program teljes körűen megfeleljen a jogszabályokban előírt követelményeknek és alkalmas legyen az előírt adatszolgáltatások elvégzésére.

A KELER KSZF teljes mértékben a hatályos jogszabályok és a felek közötti Szerződésnek megfelelően jár el továbbra is, a korábbi szabályok szerint éppúgy közösen viselték a felek az esetleges hibákból adódó jogkövetkezményeket, mint ahogy ezt követően.

Azáltal, hogy a NAV felé a felek egyetemleges kötelezettséggel rendelkeznek a jogszabályoknak megfelelően nem jelenti azt, hogy a klíringtagok, amennyiben úgy érzik, hogy valamely jogkövetkezmény a KELER KSZF nem megfelelő működéséből, számlázásából adódott, ne léphetnének fel igénnyel. A KELER KSZF, miként a múltban is vállalta, úgy a jövőben is vállalni fogja a részére felróható felelősséget, mely a hosszú távú és sikeres együttműködés alapja.

Véleményünk szerint a Szerződés jelenlegi pontjai megfelelnek a Felek eredeti szándékának és teljes körűen szabályozzák a jövőbeni felelősségi viszonyokat is, azzal, hogy a Felek egyetemleges kötelezettséget vállaltak az ilyen eredetű kötelezettségek vonatkozásában.

Üdvözlettel:
KELER KSZF Zrt.